Управление на качеството

В условията на интензивна конкуренция и непрекъснато повишаване на изискванията за подобряване на качеството на продуктите и услугите и управление на околната среда, чрез своя професионален опит и коректност във взаимоотношенията със своите партньори, ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД е завоювало добри позиции на българския пазар.

Референция за целенасочените действия на ръководството на дружеството, ориентирани към удовлетворяване на изискванията на клиентите по отношение на качеството и опазване на околната среда е  сертифицирането по европейските стандарти  – ISO 9001 „Системи за управление на качеството“ и ISO 14001 „Системи за управление по отношение на околната среда“ през 2012г.

С внедряване и поддържане на интегрираната система за управление на качеството и околната среда, дружеството гарантира на клиентите си едно постоянно качество на предлаганите продукти и услуги, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Интегрираната системата за управление стимулира непрекъснатото подобряване на качеството на нашите продукти и услуги с цел все по-пълно откликване на потребностите, изискванията и удовлетвореността на клиентите, като едновременно с това управлява отговорно съответните аспекти на околната среда.

Най-голямата ценност на ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД са човешките ресурси. Залагаме на млади и образовани специалисти, чиято мотивация и инициатива е основния актив към управление на качеството на продукцията и околната среда.

Основният стремеж на ръководството е мотивиране на персонала, формиране на фирмена култура, непрекъснато повишаване компетентността, знанията и опита на служителите за осигуряване на високо качество  и опазване на околната среда.

Ръководството на организацията насърчава и изисква от служителите да прилагат в работата си следните основни принципи на управление на качеството и околната среда:

  • насоченост към клиентите
  • непрекъснато развитие и подобряване на работните процеси
  • утвърждаване и разширавяне присъствието на дружеството на пазара
  • строг контрол и регулиране на всички процеси в дружеството
  • ангажиране на целия потенциал при изпълнение на всяка задача
  • насърчаване на професионалното и личностно развитие
  • взаимоизгодни отношения с доставчици, партньори и обществеността
  • опазване на околната среда

Клиентите на ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД могат да разчитат на един компетентен, надежден и прецизен партньор, който предоставя продукти и услуги, щадящи околната среда, с гарантирано качество и на разумни цени.