Разположение на тръбопроводите

Канализационните системи от ГМТ се проектират, както следва:

  • в зоната на застроените територии – извън застроените части в границите на съществуващите и новопроектираните улици;
  • извън застроените територии – по дължината на пътя или успоредно встрани от пътя.

Тръбопроводите от ГМТ се полагат и монтират в траншеи. В някои специални случаи се допуска монтаж и на нивото на терена, като в тези случаи се използват методи за защита на ГМТ от неблагоприятните външни атмосферни условия.
Допуска се преминаване на тръбопроводите от ГМТ през препятствия, като проектът отчита най-краткия възможен път или най-добре перпендикулярно на препятствието. При преминаване на ГМТ през водостоци, същите се полагат в обсадни тръби, които ги защитават.
ГМТ се допуска да преминават под Ж.П. линии, положени в защитни обсадни тръби при следните условия:

  • горната част на обсадната тръба да бъде минимум 1,5m под нивото на глава релса, но не по-малко от 0,5m под дъното на отводнителната канавка;
  • ъгълът на пресичане да е 60° ÷ 90° ;
  • защитната тръба да е на 10m извън габарита на Ж.П. линията и да завършва от двете страни с обслужваща шахта.

Тръбопроводите от ГМТ при хоризонтално пресичане на пътища не трябва да нарушават устойчивостта и носимоспособността на основата на пътя, пътното покритие, габарита, както и техническите изисквания към пътя, дефинирани в глава пета на Закон за пътищата и техническите норми и правила, определени с наредби на МРРБ.
При пресичане на ГМТ с други тръбопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване, телефония и т.н. трябва да се осигури защита на основата на тези тръбопроводи и да се гарантира безопасна експлоатация.