Приложения на тръбите

Пластмасовите PE ГМТ и фасонни части, притежават изключителни предимства, които обуславят тяхното приложение в строителството:

  • Екологично чисти, изработени от материали, неутрални към околната среда. Полиетиленът за тръбите позволява повторна преработка.
  • Тръбите ГМТ са окомплектовани изцяло с фасонни части, които могат да бъдат произведени по индивидуални или стандартни проекти и които имат еднакъв експлоатационен срок с този на тръбите.
  • Тръбите ГМТ от PE благодарение на двустенната си структура притежават необходимата коравина при много малко относително тегло (kg/m) – виж Таблица 1.

Таблица 1. Съотношение на теглото на канализационни тръби SN8

PE гофриран1
РР- B -RIB - оребрен1.4
РVС – U  - с РVС пяна1.6
GRP - стъклопласти1.7
РР-В монолитен2.1
РVС – U - монолитен2.4
Каменинови13.6
Бетонни18
  • Обявеният номинален диаметър на ГМТ DN…., съответства на светлия отвор на тръбата.
  • Висока антикорозионна устойчивост ( рН 2,0 ÷ рН 9,0). При наличие на агресивни флуиди трябва да се съобрази корозионната устойчивост, както към PE, така и към GRP (ако се използват фасонни части от GRP). При необходимост да се проведат води с химически агресивни вещества е необходимо да се извърши проверка при производителя за пригодността на ГМТ.
  • Тръбите ГМТ притежават висока абразивна устойчивост. Това позволява проектиране на канали с големи наклони, както и отвеждането на силно замърсени с пясъци, шлака и абразивни частици течности. Полиетиленът при равни други условия показва по време на изпитания, проведени в Института за пластични материали в Дармщадт (Германия) много висока абразивна устойчивост. Това се потвърждава и от много други примери на работещи тръбопроводи, провеждащи абразивни течности. Резултатите от теста за определяне на времето, необходимо за отнемане на определено количество материал от вътрешната стена при еднакви параметри на потока вода/пясък в съотношение 85%/15%, скорост 10 m/s за тръби от различни материали е както следва:

Бетон             – 20 часа
Стомана        – 34 часа
РVС               – 50 часа
РР                  – 85 часа
PE                – 100 часа

  • Тръбите могат да се режат на обекта с обикновени режещи инструменти.
  • Тръбите от системата ГМТ притежават висока ударна якост. Фасонните GRР части изискват грижи и опазване от удари по време на транспорта, съхранението и монтажа.
  • Еластичната система ГМТ позволява да се поемат свръхнормативни натоварвания, които при бетонните и каменинови твърди тръбопроводи водят до поява на пукнатини и течове. В дадения случай при ГМТ води до увеличаване на деформацията и може да доведе само до намаляване на хидравличната проводимост.